Dette er Sjømat Norge

Sjømat Norge dekker hele verdikjeden, fra fjord til bord i norsk sjømatnæring. Medlemmene består av omlag 550 bedrifter med 12.500 ansatte innen fiskeindustri, havbruk, fôrproduksjon, biomarin industri, teknologi og service.

Se også: Kontakt oss

Medlemsbedriftene er både små lokaleide familiebedrifter og store multinasjonale selskap. Disse har det til felles at de jobber i sjømatområdet og er avhengig av stabile rammebetingelser.

Noen av Sjømat Norges oppgaver:

  • Ivareta medlemmens felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner og samfunnet for øvrig.
  • Arbeide for at bedriftene skal ha rammebetingelser og utviklingsmuligheter som styrker konkurransekraft og lønnsomhet, og dermed gir gode og sikre arbeidsplasser.
  • Arbeide for å styrke næringens kompetanseutvikling og for gode og stabile forhold mellom medlemsbedriftene, de ansatte og deres organisasjoner.
  • Bidra til at fiskeri- og havbruksnæringen blir hørt gjennom deltakelse i en rekke arrangement, råd og utvalg.
  • Bidra til at næringen framstår på en enhetlig og slagkraftig måte i forhold til myndigheter, forvaltning og opinion.

Sjømat Norge arbeider for å sikre gode rammebetingelser for den norske fiskeri- og havbruksnæringen. Sjømat Norge er organisert i avdelinger for havbruk, industri og miljø og helse. I tillegg yter Sjømat Norge støtte i arbeidsgiverspørsmål. Sjømat Norge representerer næringen i forhandlinger og bidrar til å ivareta medlemmens felles interesser overfor nasjonale og internasjonale myndigheter og institusjoner. Sjømat Norge er en landsforening i NHO.

 

En medlemsstyrt organisasjon

Generalforsamlingen er Sjømat Norges øverste organ og velger styret som har beslutningsmyndiget mellom generalforsamlingene.

org3

Administrasjonen

Lagre